Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. Autobedrijf B&K B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de garage, de verkoper, de reparateur, gevestigd te Moerkapelle, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82840164.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Autobedrijf B&K B.V. een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend als of namens een bedrijf.
 4. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail, sms of whatsapp.
 5. Overmacht: een niet aan Autobedrijf B&K B.V. toerekenbare oorzaak (zoals arbeidsongeschiktheid, stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, extreem weer, pandemie, epidemie), waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van Autobedrijf B&K B.V. kan worden gevergd.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en contract met Autobedrijf B&K B.V. Autobedrijf B&K B.V. stuurt deze algemene voorwaarden mee met elke e-mail en offerte, en publiceert ze op haar website. Bij het tot stand komen van een contract met Autobedrijf B&K B.V. klikt een klant op “akkoord” met deze algemene voorwaarden.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gemaakt.
 3. Bedingen die (ver)nietig(d) zijn worden, binnen de strekking en bedoeling van de overeenkomst door partijen met spoed schriftelijk vervangen en tasten de geldigheid overige bepalingen niet aan.
 4. Autobedrijf B&K B.V. gaat zeer zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie van de klant, waaronder persoonsgegevens. Deze informatie wordt alleen gedeeld met derden als dat noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst.
 5. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de klant onjuist, te laat of onvolledig verstrekte gegevens kan de klant geen rechten ontlenen.
 6. Een onderhouds-, reparatie- of keuringsovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Autobedrijf B&K B.V. de opdracht heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

ARTIKEL 3. |  UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De klant stelt het voertuig op het overeengekomen tijdstip bij Autobedrijf B&K B.V. ter beschikking.
 2. Autobedrijf B&K B.V. spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen, ook in geval van meerwerk of overmacht. Maar alle door Autobedrijf B&K B.V. vermelde termijnen zijn uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De klant maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Autobedrijf B&K B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Autobedrijf B&K B.V. een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming daarna uitblijft.
 3. APK-keuringen worden in eigen beheer uitgevoerd. De klant dient zich aan de regels te onderwerpen welke door de RDW aan Autobedrijf B&K B.V. worden opgelegd. Mocht er sprake zijn van een opgelegde steekproef, dan is Autobedrijf B&K B.V. voor de vertragingsschade nimmer aansprakelijk.
 4. Indien de klant het voertuig niet afhaalt binnen drie werkdagen nadat Autobedrijf B&K B.V. hem ervan in kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, is Autobedrijf B&K B.V. gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

ARTIKEL 4. |  ANNULERING VAN WERKZAAMHEDEN

De klant is, tot het moment dat een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden, gerechtigd de opdracht te annuleren. In geval van annulering is de klant de reeds door Autobedrijf B&K B.V. gemaakt kosten, alsmede een vergoeding van het door Autobedrijf B&K B.V. aannemelijk te maken bezettingsverlies verschuldigd. Worden deze kosten en vergoeding niet op tijd betaald, dan vervalt de annulering en kan Autobedrijf B&K B.V. de klant aan de oorspronkelijke overeenkomst houden.

ARTIKEL 5. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Zowel een inschatting van de kosten als meerwerk (meer dan 10% boven de vooraf overeengekomen richtprijs) worden zoveel mogelijk vooraf schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de klant, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Autobedrijf B&K B.V. de onjuistheid van de door de klant verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Autobedrijf B&K B.V. zal de klant tijdig schriftelijk informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 3. Zonder in gebreke te komen, kan Autobedrijf B&K B.V. een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming daarvan in redelijkheid niet kan worden gevergd.

ARTIKEL 6. | VERKOOP VAN ZAKEN

 1. Levering van de zaken gebeurt door afhalen door de klant op locatie van Autobedrijf B&K B.V..
 2. Indien verzending van de zaken is overeengekomen, bepaalt Autobedrijf B&K B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking en brengt Autobedrijf B&K B.V.. De verzendkosten in rekening  
 3. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Daarna rekent Autobedrijf B&K B.V. opslagkosten.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de zaken gaat over op de klant op het moment dat de zaken feitelijk in het bezit zijn gesteld van de klant of van een door hem aangewezen derde.
 5. Het is Autobedrijf B&K B.V. toegestaan orders in gedeelten te leveren en factureren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Autobedrijf B&K B.V. gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 7. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

Autobedrijf B&K B.V. is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden (bij overmacht) en, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Autobedrijf B&K B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

De klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Autobedrijf B&K B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

ARTIKEL 8. |  GARANTIE

 1. De garantie op werkzaamheden en geleverde zaken bedraagt drie maanden, vanaf de dag van (op)levering. Er wordt geen garantie verleend op elektronica en op los geleverde gebruikte zaken.
 2. De garantie vervalt indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Autobedrijf B&K B.V. kan worden toegerekend of als gebrek is veroorzaakt door beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, kortsluiting, het niet vakkundig en regelmatig (laten) onderhouden, het aanbrengen van veranderingen, reparaties zonder toestemming van Autobedrijf B&K B.V., nalatigheid van klant en/of strijd met instructies, aanwijzingen en adviezen van Autobedrijf B&K B.V..
 3. Garantie geldt niet als de klant Autobedrijf B&K B.V. niet volledig heeft betaald.
 4. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de klant. Autobedrijf B&K B.V. streeft ernaar hiervan tevoren schriftelijk melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van klant tot betaling van deze kosten onverlet.
 5. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
 6. Een klant dient een aanspraak op garantie binnen twee weken na constatering schriftelijk te melden bij Autobedrijf B&K B.V.. Bij een gegronde klacht bepaalt Autobedrijf B&K B.V. het vervolg: (delen van) de zaak kosteloos vervangen, reparatie of de werkzaamheden opnieuw verrichten.
 7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de klant nimmer op.

ARTIKEL 9. |  LEENAUTO

 1. De klant krijgt een leenauto mee met een volle tank, en levert de leenauto weer in met een volle tank.
 2. De klant is aansprakelijk voor schade aan, schade door en bekeuringen met een leenauto tijdens de tijd dat Autobedrijf B&K B.V. een leenauto aan de klant beschikbaar heeft gesteld en een volle tank.

ARTIKEL 10. |  OVERMACHT

Indien de overmacht situatie langer dan een week voortduurt, dan wel redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze langer dan een week zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één der partijen aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. Wel dient de klant de tot dan toe gemaakte kosten te betalen aan Autobedrijf B&K B.V..

ARTIKEL 11. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Autobedrijf B&K B.V. in rekening brengt, zijn afhankelijk van de op het moment van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen.
 2. Autobedrijf B&K B.V. mag extra kosten of meerwerk tot 10% boven de afgegeven richtprijs in rekening brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant, mits redelijk en aantoonbaar.
 3. Alszich een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, dan mag is Autobedrijf B&K B.V. gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 4. Autobedrijf B&K B.V. is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de klant uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs, tenzij hij uitdrukkelijk heeft ingestemd met volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen betalingen contant of middels pinbetaling te geschieden op het moment van (op)levering. Indien betaling middels overboeking is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen de factuur vermelde termijn en wijze.
 7. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf die dag tot en met de dag van volledige betaling is de klant over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 8. Alle redelijke kosten ter voldoening van door de klant verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 12. |  UITSLUITING ANSPRAKELIJKHEID

 1. Autobedrijf B&K B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, meerwerk of schending van de verplichtingen door de klant (zoals het niet volledig of niet tijdig verstrekken van relevante informatie).
 2. De nakoming van de verplichtingen uit garantie zoals omschreven in artikel 8 geldt als enige en algehele schadevergoeding. Behoudens opzet en roekeloosheid van Autobedrijf B&K B.V. draagt hij geen aansprakelijkheid voor overige door de klant geleden schade.
 3. Autobedrijf B&K B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
 4. Autobedrijf B&K B.V. heeft te allen tijde het recht schade van de klant te herstellen. De klant dient Autobedrijf B&K B.V. hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Autobedrijf B&K B.V. vervalt.
 5. Autobedrijf B&K B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Autobedrijf B&K B.V. bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 6. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
 7. de eventuele redelijke aan Autobedrijf B&K B.V. toerekenbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Autobedrijf B&K B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 8. door de klant gemaakte redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade;
 9. De aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het laagste van deze drie bedragen:
 10. de factuurwaarde van het deel van de overeenkomst waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft;
 11. het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Autobedrijf B&K B.V. uitkeert plus het eigen risico;
 12. EUR 10.000,00.
 13. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Autobedrijf B&K B.V. één jaar, bij consumenten twee jaar.
 14. Behoudens in het geval van grove schuld of opzet van Autobedrijf B&K B.V. zal de klant Autobedrijf B&K B.V. vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Autobedrijf B&K B.V. c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de door Autobedrijf B&K B.V. geleverde zaken.

ARTIKEL 13. |  RETENTIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Autobedrijf B&K B.V. is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het voertuig, die hij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Autobedrijf B&K B.V. met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de klant genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
  1. Alle door Autobedrijf B&K B.V. geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
  1. Het is de klant verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  1. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Autobedrijf B&K B.V. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
  1. Autobedrijf B&K B.V. is bij verzuim van de klant gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de klant.

ARTIKEL 14. |  TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen proberen geschillen eerst onderling op te lossen, daarna is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Autobedrijf B&K B.V. bevoegd.
Bram Sonneveld en Kees Pak Autobedrijf BK Moerkapelle

Altijd zekerheid vooraf!

Autobedrijf B&K B.V. is een universele en ultra moderne automotive partner voor particulieren en MKB bedrijven in het centrum van het Groene Hart.